Porady

Wszystko, co musisz wiedzieć o zasiłku przedemerytalnym

analiza paragonów

Świadczenie przedemerytalne (dawniej zasiłek przedemerytalny) funkcjonuje w Polsce od przeszło 15 lat – wprowadzono je na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące tego świadczenia oraz warunków, jakie trzeba spełnić, aby móc je pobierać. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat świadczenia przedemerytalnego, które warto znać.

Czym jest zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób starszych, które straciły swoje jedyne źródło utrzymania i nie mogą znaleźć innej pracy zarobkowej, a nie kwalifikują się jeszcze do świadczenia emerytalnego. Podobnie jak emerytura, jest on wypłacany co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby móc skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego należy złożyć odpowiedni wniosek w oddziale ZUS odpowiednim do miejsca zamieszkania oraz spełniać określone wymagania.

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Lista warunków, jakie trzeba spełnić, aby móc pobierać świadczenie przedemerytalne składa się z ogólny i szczegółowych wymagań. Te drugie różnią się w zależności od płci petenta. Przedstawiają się one następująco:

Warunki ogólne

Każda ubiegająca się o świadczenia przedemerytalne osoba:

 • musi przez minimum 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych;
 • musi być zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy;
 • nie mogła odmówić – bez podania uzasadnionej przyczyny – w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, przyjęcia oferty pracy stałej, pracy zarobkowej lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, lub robót publicznych;
 • musi złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Wniosek ten należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale ZUS;
 • w przypadku osób, które podjęły pracę zarobkową w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, wniosek musi zostać złożony w ciągu 30 dni od dnia ustania takiego zatrudnienia.

Warunki szczegółowe (indywidualne)

Chodzi tutaj głównie o staż pracy i jego korelację z płcią. Warto pamiętać, że do stażu pracy wliczane są zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, pod warunkiem, że łączny okres nieskładkowy nie przekracza 1/3 sumy okresów składkowych.

Mężczyźni

Każdy mężczyzna ubiegający się o zasiłek przedemerytalny musi:

 • ukończyć 61 lat najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej ze stażem pracy wynoszącym 25 lat, a utrata pracy musiała nastąpić z powodu likwidacji lub niewypłacalności zakładu pracy/pracodawcy;
 • ukończyć 60 lat najpóźniej do dnia utracenia pracy zarobkowej przy stażu pracy wynoszącym 35 lat, a do rozwiązania stosunku pracy doszło przez sprawy dotyczące zakładu pracy;
 • posiadać okres uprawniający do emerytury wynoszący 40 lat (do dnia utracenia pracy zarobkowej) i pracować w danym zakładzie przez nie mniej niż 6 miesięcy, a utrata pracy wynikła z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • ukończyć 61 lat najpóźniej do dnia ogłoszenia upadłości ze stażem pracy równym 25 lat, a przez okres co najmniej 2 lat nieprzerwanie prowadzić działalność pozarolniczą, udokumentowaną opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne za cały ten okres;
 • ukończyć 60 lat najpóźniej do dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pod warunkiem, że renta ta była pobierana nieprzerwanie przez przynajmniej 5 lat oraz osiągnąć 25-letni okres uprawniający do emerytury, a rejestracja w urzędzie pracy nastąpiła w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty;
 • ukończyć 60 lat najpóźniej do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, jeżeli świadczenia te były pobierane nieprzerwanie przez okres minimum 1 roku, oraz osiągnąć 25 lat okresu uprawniającego do emerytury, a także zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia utraty prawa do któregoś z tych świadczeń;
 • posiadać minimum 39-letni okres uprawniający do emerytury do 31 grudnia roku poprzedzającego utratę pracy z powodu niewypłacalności pracodawcy lub likwidacji zakładu pracy, pod warunkiem, że był zatrudniony u tego pracodawcy przez przynajmniej 6 miesięcy.

Kobiety

Aby kwalifikować się do przyznania świadczenia przedemerytalnego, kobiety muszą:

 • ukończyć 56 lat, najpóźniej do dnia utracenia pracy, z 20-letnim stażem pracy, a utrata pracy była związana z likwidacją zakładu pracy lub niewypłacalnością pracodawcy;
 • ukończyć 55 lat najpóźniej do dnia utracenia pracy, ze stażem pracy wynoszącym 30 lat, a utrata pracy wynikła ze spraw dotyczących zakładu pracy;
 • posiadać okres uprawniający do emerytury wynoszący 35 lat (do dnia utracenia pracy zarobkowej), przy czym okres zatrudnienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy, a utrata pracy musiała być związana ze sprawami dotyczącymi zakładu pracy;
 • ukończyć 56 lat, najpóźniej do dnia ogłoszenia upadłości, i 20-letni staż pracy, oraz mieć przy tym udokumentowane składkami na ubezpieczenie społeczne minimum 2 lata nieprzerwanej działalności gospodarczej;
 • ukończyć 55 lat najpóźniej do dnia wygaśnięcia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli renta ta była pobierana nieprzerwanie przez przynajmniej 5 lat, oraz osiągnąć 20 lat okresu uprawniającego do emerytury, a urząd pracy zarejestrował taką kobietę jako bezrobotną nie później niż na 30 dni od chwili wygaśnięcia praw do renty;
 • ukończyć 55 lat najpóźniej do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, pod warunkiem, że świadczenia te pobierała nieprzerwanie przez minimum 1 rok, oraz osiągnąć 20-letni okres uprawniający do emerytury, a rejestracja w urzędzie pracy nastąpiła w ciągu 60 dni od ustania prawa do jednego z wymienionych świadczeń;
 • posiadać przynajmniej 34-letni okres uprawniający do emerytury do 31 grudnia roku poprzedzającego utratę pracy z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy, jeżeli zatrudnienie u tego pracodawcy trwało co najmniej 6 miesięcy.

Wypełnianie Wniosku

 

Jak otrzymać zasiłek przedemerytalny?

Jak już wspomnieliśmy, konieczne będzie złożenie wniosku – można to zrobić osobiście lub drogą elektroniczną – do oddziału ZUS odpowiadającego miejscu zamieszkania. Do każdego takiego wniosku trzeba dołączyć następujące dokumenty:

 • ksero jednego z dokumentów potwierdzających datę urodzenia, np. paszportu lub dowodu osobistego,
 • świadectwa pracy za wszystkie okresy pracy (składkowe i nieskładkowe),
 • przyczynę rozwiązania stosunku pracy,
 • jeśli petent był zatrudniony w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, potrzebny będzie dokument to potwierdzający,
 • decyzję sądu o ogłoszeniu upadłości w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • dokument potwierdzający bezrobocie danej osoby,
 • dokument potwierdzający nieodmówienie podjęcia zatrudnienia z urzędu pracy.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje już od kolejnego dnia po chwili złożenia prawidłowego wniosku (o ile zostanie rozpatrzony pozytywnie), jednak na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trzeba poczekać do 30 dni od chwili złożenia ostatniego potrzebnego dokumentu. W razie odpowiedzi negatywnej petent może złożyć odwołanie – jeśli i to się nie powiedzie, można skierować sprawę do sądu.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny w 2021?

Dokładna wysokość świadczenia przedemerytalnego zmienia się co roku – wynika to z przeprowadzania przez Ustawodawcę tzw. waloryzacji. Zabieg ten ma na celu zrekompensowanie inflacji.

Zatem ile wynosi aktualna wartość zasiłku przedemerytalnego? Od 1 marca 2021 r. jest to dokładnie 1.262,34 zł. To o niecałe 52 zł więcej niż rok temu.

Czy można dorobić do zasiłku przedemerytalnego?

Jak najbardziej. Trzeba jednak pamiętać, że w takim wypadku zasiłek zostanie proporcjonalnie obniżony. Wartość świadczenia przedemerytalnego nie może jednak spaść poniżej 50%, o ile nie zostanie przekroczony maksymalny próg wynagrodzenia. Świadczenie przedemerytalne przysługuje, jeśli dodatkowe zarobki nie przekraczają 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za ubiegły rok kalendarzowy – gdy ta kwota zostanie przekroczona, prawo do świadczenia, a tym samym jego wypłacanie, zostanie zawieszone.

Czy świadczenie przedemerytalne wpływa na emeryturę?

W związku z tym, że świadczenie to nie figuruje na liście świadczeń powodujących obniżenie podstawy obliczenia emerytury, kwoty pobierane w świadczeniach przedemerytalnych w żaden sposób nie wpływają na wysokość przyszłej emerytury – ani jej nie obniżają, ani nie wliczają się do podstawy jej obliczania (okres ich pobierania nie wlicza się do stażu pracy).

Świadczenia przedemerytalne – podsumowanie

Nie da się ukryć, że pozycja osób, które straciły pracę blisko wieku emerytalnego, na rynku pracy jest trudna. Jeśli była to utrata pracy z przyczyn niedotyczących samego zatrudnionego i spełnia on określone warunki, może on ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Złożenia wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, można dokonać w oddziale ZUS odpowiednim do miejsca zamieszkania – osobiście lub drogą elektroniczną. Choć takie świadczenie nie jest wysokie, znacznie przekracza wartość zasiłku przysługującego bezrobotnemu.

Comments

comments

You Might Also Like